Välj ditt språk

§ 1. NAMN
Föreningens namn skall vara Skandinaviska KilliSällskapet, vilket förkortas SKS.
 
§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är
• att främja intresset för äggläggande tandkarpar (killis) inom akvarie-hobbyn i de skandinaviska länderna
• att underlätta kontakt och verka för ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar
• att stödja internationellt samarbete inom föreningens intresseområde
• att stödja bevarandet av utrotningshotade killi-arter.
 
§ 3. MEDLEMSKAP
3.1 Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens ändamål.
3.2 Akvarieförening kan ansluta sig som kollektiv medlem. Kollektiv medlem får inte inneha uppdrag i föreningen eller delta i beslut om föreningens angelägenheter.
3.3 Medlemskapet gäller per kalenderår och träder i kraft när avgiften för kalenderåret har erlagts.
 
§ 4. MEDLEMSAVGIFT
4.1 Årsmötet fastställer medlemsavgiften för den kommande 2-årsperioden.
4.2 Avgiften skall inbetalas före utgången av januari månad respektive kalenderår. Medlemskapet upphör att gälla om avgiften inte inbetalas inom den angivna tiden.
4.3 Erlagd avgift kan inte återkrävas.
 
§ 5. ÅRSMÖTE
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans.
5.2 Ordinarie årsmöte skall hållas vartannat år. Extra möte hålles efter beslut av styrelsen eller skriftlig begäran från minst hälften av antalet medlemmar.
5.3 Plats för årsmöte bör väljas växelvis i södra Sverige/Danmark, västra Sverige/Norge och östra/mellersta Sverige. Styrelsen beslutar om tid och plats för mötet.
5.4 Program och dagordning för möte fastställes av styrelsen. Meddelande om möte skall lämnas i Killilbladet eller Killiposten minst 6 veckor före mötet.
5.5 Varje enskild medlem har rätt att delta i möte. Kollektivansluten medlem har rätt att delta utan rösträtt.
5.6 På ordinarie årsmöte skall bland annat följande behandlas
· fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
· val av styrelse och suppleanter för den kommande 2-årsperioden
· val av revisorer för 2 år
· fastställande av årsavgiften för enskild och kollektiv medlem.
 
§ 6. STYRELSE
6.1 Årsmötet utser föreningens styrelse för en tid av 2 år. Styrelsen skall bestå av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, och kassör vilka väljes särskilt, samt ytterligare det antal ledamöter som årsmötet så beslutar, dock minst 3. 
Suppleanter utses enligt årsmötets beslut. 
Om möjligt bör i styrelsen ingå representanter för medlemmarna i både Danmark, Norge och Sverige.
6.2 Till styrelseledamot kan endast väljas enskild medlem som uppnått 18 års ålder och som varit medlem i föreningen under minst ett helt kalenderår.
6.3 Styrelsen skall leda föreningens verksamhet fram till nästa ordinarie årsmöte och har rätt att fatta för föreningen bindande beslut.
6.4 Styrelsen beslutar om medlemskap i föreningen. Styrelsen har också rätt att ompröva medlemskapet för medlem vars uppträdande strider mot föreningens målsättning.
6.5 Styerelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna deltar.
6.6 Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst
 
§ 7 FÖRENINGENS DAGLIGA ARBETE
7.1 Föreningens dagliga ledning hanteras av styrelsen, valda på årsmötet för 2 år i taget.
7.2 Styrelsens arbete skötes genom brevväxling, e-post eller annan lämplig kommunikationsform. Styrelsesammanträde kan även ske genom telefonmöte, e-post eller elektroniska möten. Föreningen betalar kostnaden för telefonmöte mot uppvisande av kvitto. 
 
§ 8. TECKNINGSRÄTT
8.1 Ordförande och kassör äger rätt att teckna föreningen var för sig.
 
§ 9. ANSVAR
9.1 Föreningen är ansvariga för sina åtaganden med föreningens tillgångar vid varje givet tillfälle. Det finns inget personligt ansvar för föreningsmedlemmarna eller styrelsen annat än om detta har avtalats specifikt.
 
§ 10. REDOVISNING OCH REVISION
10.1 Föreningens räkenskaper och medlemskap följer kalenderåret.
10.2 Föreningens tillgångar skall placeras i en godkänd bank.
10.3 Före årsstämman ska föreningens räkenskaper granskas av en revisor som inte får vara medlem av styrelsen.
10.4 Ordförande och kassör äger rätt att administrerar föreningens bankkonto var för sig. Kassören ansvarar för att föreningens räkningar blir betalda samt samlar in medlemsavgifterna och redovisar alla intäkter och kostnader på ett sådant sätt att föreningens ekonomiska ställning alltid kan utläsas. Kassören gör föreningens årsräkenskaper.
 
§ 11. MEDLEMSBLAD
11.1 Föreningen skall utge ett medlemsblad i den omfattning som föreningens ekonomi och tillgången på material medger. Kostnaden för medlemsbladet ingår i medlemsavgiften.
11.2 Styrelsen utser medlem inom styrelsen som ansvarig för medlemsbladet Killibladet.
11.3 Styrelsen utser medlem inom styrelsen som ansvarig för föreningens hemsida.
11.4 Styrelsen utser medlem inom styrelsen som ansvarig för Killiposten.
 
§ 12. BUTIKKEN
12.1 Styrelsen utser medlem inom styrelsen som ansvarar för Butikken.
 
§ 13. LOKALGRUPPER
13.1 Föreningen skall främja bildandet av lokalgrupper, och deras verksamhet.
13.2 Lokalgrupperna skall ha egen och från föreningen skild ekonomi. Föreningen kan dock efter beslut av årsmötet eller styrelsen ekonomiskt stödja viss verksamhet i lokalgruppens regi.
13.3 Lokalgrupp skall verka i föreningens intresse, och i enlighet med föreningens ändamål.
 
§ 14. UTSTÄLLNING
14.1 Föreningen bör årligen anordna internationell utställning, på av styrelsen utsedd ort.
 
§ 15. STADGEÄNDRING
15.1 Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet med 2/3 majoritet av de närvarandemedlemmarna.
15.2 Förslag till stadgeändring skall redovisas i Killibladet, Killiposten eller sändas till varje medlem senast 3 veckor före årsmötet.
 
§ 16. UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie. Vid det sista årsmötet skall beslut fattas om föreningens tillgångar. Beslut skall fattas med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna.
 
§ 17. TOLKNING OCH TILLÄMPNING
Styrelsen har rätt att fatta beslut om tolkning och tillämpning av dessa stadgar.
 
§ 18. IKRAFTTRÄDANDE
Stadgarna träder i kraft omedelbart efter årsmötet om inte detta har beslutat annorlunda.
 
Vedtaget på årsmötet d. 5/5 2019